Elena Cmarková - spisovateľka, poetka

 

Poetické popoludnie s poetkou

 

Fotogalériu nájdete TU

Zverejnenie zákazky – ZŠ s MŠ Brusno,

 Školská č. 622, 976 62 Brusno

 

RŠ  Mgr. Alexander Šabo

 zadáva zákazku na vypracovanie revízií plynových a elektrických zariadení.

 

V Brusne 10. marca 2015

Krajské kolo vo volejbale žiačok ZŠ

 

Historický úspech

 

Hviezdoslavov Kubín

Postup do oblastného kola

 

26. 2. 2015 sa konala okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

 Našu školu reprezentovali Matej Chromek 2.a, Dorota Dlhošová 2.a,

Silvia Sokolová 5.a,

 Veronika Kočalková 5.a.

Súťaž sa konala v Banskej Bystrici na ZŠ Radvanská.

S potešením oznamujeme, že naša žiačka Silvia Sokolová postúpila do oblastného kola, ktoré sa bude konať 25.3.2015 na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici.

Žiakov pripravovala  Mgr. Anna Uhríková a Mgr. Soňa Donovalová.

Školská súťaž

Jazykový kvietok školy 

 

Vyhodnotenie NÁJDETE TU

Oznamy  pre rodičov žiakov 9. ročníka:

 

a/ Dňa 26. 1. 2015 o 16.00 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie ohľadom profesijnej orientácie žiakov s výchovnou poradkyňou školy Mgr. Annou Uhríkovou v triede IX. A.

b/ V tomto šk. roku sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka so zameraním na výber profesie s pani psychologičkou PhDr. Žilinčíkovou z CPPPaP  B.B.

Individuálne konzultovala výsledky testovania so žiakmi.

 V prípade záujmu rodičov je p. psychologička ochotná dohodnúť si stretnutie na konzultáciu na uvedených kontaktoch:

Č. t. 0484134751-2

daniela.zilincikova@gmail.com

písomný kontakt:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

                                  Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica

                                       / spoj č. 6,7/ zastávka Poľná

OBVODNÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

 

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry v Banskej Bystrici, CVČ, Havranská 9.

Našu školu reprezentoval Michal Lihan, žiak 9. A triedy, ktorého vyučuje Mgr. L. Košíková.

Z 15 uchádzačov sa umiestnil na krásnom 5. mieste.

Gratulujeme mu a prajeme veľa ďalších úspechov v rozvíjaní talentu.

Výsledky - Obvodné kolo Olympiáda SJL 2014

Beseda s výtvarníkom Mariánom Miklošom

Viac informácií nájdete TU

Pitný režim so zdravou pramenitou vodou

sme zabezpečili pre deti  prostredníctvom certifikovanej firmy.

 

 CERTIFIKÁT NÁJDETE TU

Štyri zariadenia s pramenitou vodou budú rozmiestnené

v hlavnej budove, na I. stupni, v materskej škole aj v športovej hale.

Veríme, že nám tieto zariadenia budú slúžiť.

Olympiáda Slovenského jazyka a literatúry

 

Vyhodnotenie školského kola NÁJDETE TU

Zážitkový tábor ZAŽI TO - OSRBLIE

 

V rámci Národného projektu „PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“, ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, prebehli dve školenia – „ŠTARTÉR a RABAKA“. Zúčastnil sa ich Mgr. Matej Parobek. Poslednou časťou školenia je zážitkový tábor ZAŽI – TO v téme Envirozážitok, ktorý sa bude konať od 26.11. 2014 do 30.11. 2014 v hoteli Zerrenpach Osrblie. Tento tábor je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Tábora sa zúčastní 60 detí z Banskobystrického kraja, z ktorých bude 13 zo  ZŠ s MŠ Brusno. Na základe požiadaviek a dohody sa tábora zúčastnia žiaci z 5.B triedy.

Program a aktivity pre účastníkov tábora budú zabezpečovať vyškolení  pracovníci s mládežou. Každý účastník bude mať možnosť získať nové vedomosti z danej témy, formovať si vlastné postoje, rozvíjať svoje sociálne zručnosti a prácu v kolektíve cez metódy neformálneho vzdelávania prostredníctvom zážitkového učenia.

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Brusno

sa zapojilo do národného projektu PRAKTIK

  spolufinancovaného  zo zdrojov EU.

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Brusno rámci Národného projektu  PRAKTIK, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu prvýkrát posiela deti našej školy na zážitkový tábor „Zaži-to“, ktorý sa uskutoční 26.11. – 30.11. 2014 v Osrblí v hotelu Zarrenpach.


NÁRODNÝ PROJEKT EU

Popis projektu

Oslovovací list - škola_Zažito

 

 

Prostredníctvom projektu

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

sme získali hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne.

 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Využívanie interaktívnej tabule skvalitní

 výchovno - vzdelávací proces.

Fotogalériu nájdete TU

Školská súťaž

Jazykový kvietok školy

 

 Vyučujúci SJL, ANJ, NEJ, DEJ pripravili zaujímavé úlohy pre  jednotlivé ročníky. Sú zverejnené   na stránke školy a žiaci majú možnosť  zapojiť sa, riešiť  a odhaľovať niečo nové. Môžu sa zapojiť do riešenia úloh z jedného predmetu, viacerých i zo všetkých predmetov. Žiaci, ktorí sa zapoja do viacerých predmetov a správne vyriešia zadané úlohy, budú hodnotení ako víťazi školy. Za svoju aktivitu budete odmenení.

Vypracované úlohy odovzdať vyučujúcim daných predmetov

do 16. januára 2015.

Vyhodnotenie súťaže bude  30. januára 2015.

 

Všetky úlohy nájdete TU

 

Nedeľné popoludnie s rodinou

 

Všetky babky, dedkovia tohto sveta majú radi svoje vnúča.

Iba v tom je sila lásky, čo ženie svet velikánsky

a drží ho pokope, len čo srdce zaklope.

Babka, dedko je slnko so strieborným vlasom.

Menšie slniečko – to zasa ja som.

Preto sa na svete máme krásne.

Mne svieti babka, dedko a ja obom jasne.

 

Ak by to bolo v našej moci, mesiac október – Mesiac úcty k starším by sme premenovali na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami. Takú moc ale nemáme. Ale sme radi, že sme mohli spríjemniť nedeľné popoludnie – 26. októbra 2014 – všetkým blízkym. Stretli sme sa v kultúrnom dome v Brusne s cieľom pozdraviť staré mamy a starých oteckov pri milej príležitosti.

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Sklonili sme sa s úctou pred rokmi, ktoré boli naplnené  činmi pre blaho nás všetkých a s  radosťou a s potešením sme pripravili  bohatý kultúrny program.

 Našu besiedku krátkym príhovorom otvoril Mgr. A. Šabo, riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno. Potom všetkých pozdravili žiaci 8. a triedy piesňou z muzikálu Na skle maľované a žiačka 9. ročníka peknými slovami básnika. Otvárame sa svetu a s tým je spojená aj znalosť cudzích jazykov. Žiaci 5. b triedy skĺbili slovenský jazyk s nemeckým jazykom v básni o vzťahoch starých rodičov a vnúčat. Žiaci 7. b triedy nás pozvali do rozprávky. Popoluška je svetoznáma rozprávka. Bola realizovaná rôznymi spôsobmi. Moderné spracovanie tohto námetu sa celému obecenstvu páčilo a ho rozosmialo. Ostali sme v rozprávkovom svete. Na javisko prišli naši prváčikovia. Ešte stále majú ráno problém vstávať. Pomáhajú si pesničkou o hodinách a potom už ožijú.  Ožili aj na javisku, páčili sa im mikrofóny a veselo zahrali divadielko Ako dedko s babkou trhali repku. Rýchle tempo dnešného života nás niekedy núti zabúdať, že niekto potrebuje od niekoho pomoc. Že sa to dá aj bez zbytočných slov, len jednoduchým skutkom dokázali žiaci 8. b triedy.  V minulosti bol život na dedine veľmi ťažký. Ľudia boli bez elektriny, vodovodu, áut. Čo všetko museli ľudia zvládať. Pripomenuli sme si to  spolu s deťmi zo 6. b triedy. Po našich predkoch nám ostalo aj niečo, čo sa nedá ničím zaplatiť. Sú to krásne ľudové zvyky, piesne, tradície. S malou troškou z tejto klenotnice prispeli žiaci tretieho ročníka s vystúpením Varila som, varila. V krásnych krojoch tancovali a varili. Všetci v sále ich odmenili potleskom. Počas dlhých zimných večerov deti aj teraz rady počúvajú príbehy, ktoré im rozprávali starí rodičia. Sú to príbehy z ich mladosti, ale zaujmú ich aj príbehy z dávnych čias, o ľudskom nešťastí, o láske. Žiaci  6. A triedy sa predstavili príbehom Turčín Poničan. Z histórie sme znova prešli do súčasnosti. Deti zo 4. ročníka majú rady všetko, čo je spojené s pohybom. Tancovali a traja chlapci ukázali, akí sú zruční s loptou. Celú sálu potom očarili žiaci 2. ročníka. Najprv prečítali slohové práce, ktoré boli na tému Čo sme zažili so starými rodičmi. Potom nasledoval tanec na  pieseň Mandarinka Darinka.

Besiedku ukončili slovami básnika žiaci 5. a a  8. a triedy. Keď Jurko Pavúk

začal spievať pieseň Aleluja, získal si srdcia všetkých prítomných, pohladil im duše a oni ho odmenili veľkým štedrým potleskom.


FOTOGALÉRIU NÁJDETE TU

Spoločenskovedná, geografická a fyzikálna exkurzia do Komárna a Gabčíkova

 

Všetky informácie nájdete TU

Európsky deň jazykov

Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí:

„Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

 Naučiť sa nový jazyk, podobne ako  naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa  to.

Cesta do cieľa môže byť rovnako  radostná ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Ľudia, ktorí sa ešte nezačali učiť cudzie jazyky, môžu pociťovať obavy alebo strach, ako keď sa na  more díva človek, ktorý nevie plávať.  26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Úradnými a pracovnými  jazykmi sú: anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

            Aj v našej škole sme oslávili  tento sviatok. Rozšírili sme ho na podujatie Európsky týždeň jazykov. Na hodinách nemeckého a anglického jazyka v posledný septembrový týždeň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. V triedach  sa „cestovalo“ po európskych krajinách. Žiaci vytvorili pekné projekty, ktorými spoznávali jednotlivé krajiny, ich jazyk. Zoznámili sa s ich vlajkou, s ich pozdravmi. Projekt bol venovaný aj výchove k  rodine. Poznali pojmy mama, otec, dcéra, syn, dom, dedko ... v jazyku krajiny, ktorej sa venovali:  5. a – Anglicko, 5. b – Rakúsko, 6. a – Holandsko, 6. b – Česko, 7. a – Taliansko, 7. b – Švajčiarsko, 8. a, b – Poľsko a Chorvátsko,  9. a – Bulharsko.

            Európsky týždeň jazykov vyhodnotili žiaci aj učitelia nemeckého a anglického jazyka ako skvelý, zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova. Veľký prínos videli najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa  dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.                                                                                                        Pk-spoločenskovedná

FOTOGALÉRIU NÁJDETE TU

Milá bádateľka, milý bádateľ!

Dáva sa na známosť, že svoju šikovnosť a zvedavosť môžeš už od októbra využiť v jedinečnej súťaži pod názvom „VŠETKOVEDKO“. Teraz sa poriadne nadýchni, nadišiel čas zdolávania vrchov! Tvojimi prvými krokmi k ďalšiemu a ďalšiemu postupu budú pravidelne (každý prvý týždeň v mesiaci) zadané úlohy od triednej pani učiteľky. Dostaneš 3 až 5 úloh z rôznych predmetov, ako z Prírodovedy, tak z Matematiky atď. Nemáš sa čoho obávať, ide o tvoju dobrovoľnú účasť. Ak sa zúčastníš a nepodarí sa ti umiestniť sa, môžeš vyhrať nasledujúci mesiac, preto nezúfaj a poď do toho s ostatnými! Ber si príklad, pýtaj sa, aj ty môžeš byť Sherlockom Holmesom. Dôležitá je však snaha a spolupráca s múdrymi knihami, napríklad, encyklopédiami. Pokojne hľadaj aj na internete, no nezabúdaj na to, že nie všetky informácie sú dôveryhodné, a teda hodnotné a prospešné pre teba a tvoj výskum.

Veľa zdaru!

Tvoji a Všetkovedkovi kamaráti

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

 

Viac informácií nájdete TU

 Zverejnenie zákaziek rok 2014 - 1.7.2014 Zverejnenie zákaziek r. 2014 1. 7. 2014.pdf (255398)Zverejnenie zákaziek r. 2014 1. 7. 2014.pdf

Aktuality

Fašiangy v škole

07.02.2015 20:42
V stredu 4. februára 2015 sa na II. stupni...

Halloweenský večierok

02.11.2014 21:58
HALLOWEENSKÝ  VEČIEROK Včerajší večer sa na...

Farebný začiatok jesene na 1.stupni

08.10.2014 21:53
FAREBNÝ ZAČIATOK JESENE NA 1. STUPNI Jeseň sa...
Záznamy: 1 - 3 zo 508