Výchovné poradenstvo

 

Výchovná poradkyňa - Mgr. Anna Uhríková anna.uhrikova2@gmail.com

 

Výchovné poradenstvo

––––––––––––––––––––

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622/24, 97662 Brusno

Konzultácie výchovného poradcu - PONDELOK 13,00 hod. - 15,00 hod.

 

Práca výchovného poradcu sa delí na dve časti

1. Osobnostný vývin žiaka

2. Profesijná orientácia

 

 1. Úlohy výchovného poradcu pri monitorovaní osobnostného vývinu žiaka:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov v jednotlivých triedach

- problematika zaškolenia žiakov 1. a 5. ročníka, adaptácia žiakov s odloženou školskou  dochádzkou, žiakov opakujúcich ročník

- monitor žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov po úrazoch, problémami  rodinného prostredia, telesne a zdravotne postihnutých , pri chronických   chorobách

- riešenie osobnostných a osobných problémov žiaka

- spolupráca s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi jednotlivých predmetov, s vedením školy a učiteľkami materskej školy

- spolupráca s rodičmi              

- monitor talentovaných žiakov

- sprostredkúvanie servisných služieb škole s poradenskými zariadeniami, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, úradmi

- poskytovanie informácií o štúdiu na strednom stupni vzdelania, druhy škôl, odborov

- prevencia a ochrana žiakov pred negatívnymi vplyvmi všetkého druhu, sociálno- patologické javy

- riešenie porušenia školského poriadku v spolupráci s výchovnou komisiou, rodičmi, vedením školy, triednymi učiteľmi

- spracovávať, predkladať a archivovať materiály

- dokumentácia integrovaných žiakov, príprava individuálnych výchovno-vzdelávacích programov

 

2. Hlavné úlohy profesijnej orientácie

–––––––––––––––––––––––––––––––––

-"Kariérne poradenstvo" - testovanie žiakov 9. ročníka z CPPP a P

-"Burza práce a informácií o povolaniach" - účasť žiakov 9. ročníka

- sledovanie profesijnej orientácie žiakov od 6. ročníka

- evidencia žiakov 8. – 9. ročníka

- usmerňovanie žiakov pri voľbe škôl

- uskutočniť informatívne rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

- poskytovanie informačných materiálov

- spracovanie, kompletizácia a distribúcia  prihlášok na stredné školy

- pravidelné inštalácie programu Proforient

- sprostredkúvanie informácií z pracovných porád, školení a seminárov

- konzultácie s rodičmi, so žiakmi

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri spracovaní hodnotení žiakov na prihlášky /súťaže, olympiády.../

- spolupráca s Radou školy pri ZŠ

 

Harmonogram práce výchovného poradcu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- monitoring žiakov 1. a 5. ročníka, adaptácia žiakov v školskom prostredí, prechod na nový stupeň vzdelávania

- konzultácie s triednymi učiteľmi

- evidencia problémových žiakov

- spracovanie dotazníka výchovného poradcu

- informácie o možnostiach štúdia po skončení základnej školy

- skupinové a individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi

- starostlivosť o diagnostikovaných žiakov a integrovaných žiakov                                                                                     

- spracovanie vzdelávacieho programu pre integrovaných žiakov

- sprostredkovanie informácií z pracovných porád

- kompletizácia zberu  záujmu o štúdium na stredné školy

- spracovanie podkladov na diagnostiku žiakov s poruchami učenia

- konzultačné dni na stredných školách, dni otvorených dverí

- rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

- webové stránky stredných škôl, informácie o možnostiach štúdia

- Burza povolaní, sprostredkovanie informácií pre rodičov

- konzultácie

- spracovanie požiadaviek na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie

- konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovno-vzdelávacích problémoch

- monitorovanie talentovaných žiakov

- aktualizácia zberu, konzultácie so Školským výpočtovým strediskom

- dotazník o šikanovaní na škole, spolupráca s koordinátorom

- vyhodnotenie dotazníka, prípadné riešenie problému

- získavanie a sprostredkovanie odborných informácií pre žiakov, rodičov a učiteľov

- skupinové a individuálne konzultácie so žiakmi

- vlastné odborné štúdium

- konzultácie s pedagogickými zamestnancami a vedením školy

- kompletizácia prihlášok na talentové skúšky

- zintenzívnenie podávania informácií o možnostiach štúdia, zmeny v databáze

- zápis polročných známok z vysvedčenia  do prihlášok

- odoslanie prihlášok žiakov s talentovými skúškami

- zápis žiakov do 1. ročníka / predbežné zmapovanie, odklady šk. dochádzky, konzultácie s učiteľkami materskej školy/

- osobnostné problémy dospievania, toxikománia, záškoláctvo, sexuálne deviácie, prevencia šikanovania a negatívnych javov v správaní

- spolupráca s diagnostickými a poradenskými zariadeniami

- vyhodnotenie zberu prihlášok, kompletizácia informácií

- oboznámenie žiakov s kritériami prijatia na stredné školy

- webové stránky stredných škôl

- riešenie problémov a ťažkostí integrovaných žiakov

- konzultácie s asistentami učiteľa o vzdelávaní týchto žiakov

- spolupráca s koordinátormi na škole pri organizovaní podujatí a aktivít

- vedenie a kontrola agendy výchovného poradcu

- export a distribúcia prihlášok na stredné školy

- spracovanie databázy žiakov 8. ročníka, zber údajov

- prevencia kriminality a zneužívanie omamných látok - beseda spolupráca s koordinátorom drogovej prevencie

- vzdelávacie ťažkosti žiakov, prevencia zlyhania

- sprostredkovanie termínov prijímacieho konania

- kompletizácia rozhodnutí zo stredných škôl

- usmerňovanie neprijatých žiakov

- konzultácie pri odvolacích konaniach

- oboznámenie s 2. termínom prijímacieho konania

- zber informácií žiakov 8. ročníkov na prihlášky

- kompletizácia  prvotného záujmu

- distribúcia zberu na Školské výpočtové stredisko

- spracovanie prehľadu o umiestnení žiakov  9. ročníkov na stredné školy

- 2. kolo prijímacieho konania

                                                      spracovala vých. poradkyňa

                                                      Mgr. Anna Uhríková