Sociálny pedagóg

 

Sociálná pedagogička : PhDr. Tünde Maťašová

 

Štatút sociálneho pedagóga

 

Konzultačné hodiny na šk. rok 2018/2019

Pondelok od 08:00 do 17:00 hod. a Štvrtok od 08:00 do 14:00 hod. aj pre rodičov

 

Odporúčam dohodnúť termín !

( Tunde.Matasova@gmail.com, 0905 928 502)

 

Činnosť sociálneho pedagóga na škole

 

Sociálny pedagóg je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém, rieši problémy výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až delikvenciu.

Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

Pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo.

- individuálne pracuje s deťmi, ako aj s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva alebo vyhľadávania odbornej pomoci.

 -  skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

 

Konzultuje a intenzívne spolupracuje s vedením školy,  s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov (ako sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie, delikvencia a syndrómu CAN a iné...)

 

Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu.

Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine.

Vedie záznamy riešených prípadov.

 

Leták - sociálny pedagóg - nájdete TU