Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020 sa zápis do 1. ročníka bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Po 15. apríli 2020 vypíšte žiadosť o prijatie dieťaťa do školy a   prihlášku, ktorú nájdete v menu ,,ZÁPIS“.  Dokumenty si prosím stiahnite (sú vo formáte WORD), vypíšte a pošlite späť na adresu zsbrusno@gmail.com alebo maria.urbjakubovie@gmail.com. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 V prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do školy osobne s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení najneskôr do 30. apríla 2020. Dohodnite si stretnutie na tel. čísle 0911 067 978. Tešíme sa na Vás!

Taktiež nás neváhajte kontaktovať v prípade otázok ohľadom zápisu alebo chodu školy.

 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, predčasné zaškolenie dieťaťa:

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupca, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ho doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. To isté platí aj o predčasnom zaškolení dieťaťa (dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov po 1. septembri).

V prípade, že uvažujete nad odkladom povinnej školskej dochádzky alebo o predčasnom zaškolení dieťaťa, nie je potrebné sa nahlasovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Mládežníckej 34 v Banskej Bystrici. Školy boli centrom oslovené a kvôli zjednodušeniu celej realizácie budeme my posielať mená detí, aby mohla byť po ukončení prerušenia aktuálnych opatrení u detí čo najskôr zrealizovaná diagnostika.

 

Prílohy:

  1. Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka
  2. Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky
  3. Protokol o zápise
  4. Ochrana osobných údajov