Oznam pre rodičov a žiakov 6. – 9. ročníka

 

Vážení rodičia,

zriaďovateľ ZŠ s MŠ Brusno, Obec Brusno v zastúpení starostom obce,

Ing. Jozefom Šimečkom, rozhodol o otvorení školského zariadenia

pre žiakov základnej školy, ktorí sú žiakmi 6. – 9. ročníka.

Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná.

Podrobné informácie nájdete TU

Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka nájdete TU

POZVÁNKA

Pozývame všetkých záujemcov o zaradenie do športových tried

pri ZŠ s MŠ Brusno

na testovanie športového talentu, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok) o 16.00

v areáli ZŠ Brusno, Školská 622.

 
Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách:
 
Športové triedy 2020/2021
 
Vážení rodičia, v prípade záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa
do V., alebo aj vyššieho ročníka športovej triedy pri ZŠ s MŠ Brusno
Vás prosíme o elektronické vyplnenie a zaslanie žiadosti
o prijatie do športovej triedy v termíne do 30.5.2020.
 

Upozornenie pre žiakov

,,Ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, takémuto žiakovi je možné vo výnimočných prípadoch určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie.“

Podrobné informácie nájdete

v Riaditeľskom liste

KLIKNITE TU

POZOR !!!

Uložte si prosím súbory ktoré potrebujete,

na Vaše záložné médiá.

Z dôvodu nedostatku miesta na serveri,

budú súbory staré 2 týždne,

z webstránky pravidelne vymazané !!!

ROZHODNUTIE

Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách

a mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení

nájdete TU

Milí rodičia!

Vy, ktorí máte v našej škole deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môžete od 1. 4. 2020 na stránke školy, v záložke špeciálny pedagóg, vyhľadávať pracovné listy na rozvíjanie kognitívnych a percepčno-motorických funkcií. Prípadne môžete využívať moje konzultácie on-line na mmajercikova@hotmail.com a môžem Vám poskytnúť materiály, prípadne poradenstvo podľa potreby.

                                                                          Mgr. Miroslava Majerčíková,

                                                                          školská špeciálna pedagogička

ZÁKAZ VSTUPU

DO AREÁLU ŠKOLY

VŠETKÝM OSOBÁM !!!

Informácia k postupu škôl

vo veci práv a povinností rodičov

Všetky informácie nájdete TU

Usmernenie MŠVVŠ č. 3

Koronavírus - COVID 19

Usmernenie hlavného hygienika:

Ako sa chrániť pred koronavírom

- kliknite TU

USMERNENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

pre školy a školské zariadenia,

v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19

Všetky informácie nájdete TU

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov

nájdete TU

OZNAM

Obedová prestávka (po 5. vyučovacej hodine)

je predĺžená o 5 minút.

Šiesta vyučovacia hodina začína o 12,15 hod.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Nájdete TU

SLOVENSKÝ POHÁR ŽENY 2019-2020

Informačný bulletin volejbal nájdete TU

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som sa vám opäť prihovoril a to v podobe už pravidelných riaditeľských listov.

V tomto liste vás chcem informovať o splnených úlohách z predchádzajúceho obdobia ako aj o ďalších plánoch školy na najbližšie obdobie.

 • V novembri spustíme elektronickú komunikáciu medzi rodičmi a školou (strava, výchovno – vzdelávacia komunikácia).
 • Mikrobus bude dodaný v mesiaci novmber, ako nám potvrdil Lion car BB.

 • Zber papiera prebehol úspešne – odovzdali sme takmer celý kontajner do zberných surovín a čakáme na finančné prostriedky, za ktoré kúpime pre žiakov potrebný tovar do školy.
 • Úspešne prebehlo v mesiaci október projektové vyučovanie na tému „Zdravý životný štýl“. Tento projekt bol pilotný na našej škole, veríme, že sa naplnili predstavy žiakov. Tento spôsob vyučovania spestril žiakom vzdelávanie, žiaci boli aktívni, tvoriví a pripravovali sa na rôzne aktivity. Hodnotiacu správu nájdete TU. Fotogalériu nájdete TU

 • O svoje názory z projektového týždňa sa podelili aj niektorí žiaci. Viac informácií nájdete TU

 • Uskutočnili sme zájazd na futbalové stretnutie Slovan-Wolverhampton. Celkovo sa zúčastnilo 31detí a 3 pedagógovia nadšení z podujatia. Deti vzorne povzbudzovali a získali nové zážitky. Postrehy žiakov nájdete TU. 
 • CVČ zorganizovalo cez jesenné prázdniny jednodňový tábor do Energolandu - Mochovce a TV zápas vo volejbale Nitra – Brusno. Postrehy žiakov nájdete TU.
 • Projekt obnova odborných učební sa začal realizovať, na školu postupne dostávame učebné pomôcky, inventár, nábytok a podobne.
 • Projekt detské ihrisko bol úradom vlády schválený  a škola získala dotáciu 8 000 € na vybudovanie detského vonkajšieho ihriska. Momentálne prebieha verejné obstarávanie. Tu si môžete pozrieť detail ihriska. 

           Fotogalériu k jednotlivým akciám nájdete TU

                                                                            Mgr. Alexander Šabo

Projektový týždeň "Zdravý životný štýl"
 

Vážení rodičia,

tak ako som vás informoval na 1. rodičovskom združení  o pravidelnom zverejňovaní aktuálneho diania v našej škole,  zverejňujem 1. Riaditeľský list v školskom roku 2019/20.

 • Stravovanie žiakov športových tried - pre bližšie informácie kliknite SEM.
 • Odhlasovanie žiakov zo stravy: na základe Všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou je bežné odhlasovanie možné do 13:30 predchádzajúceho dňa, v prípade choroby do 07:30 v aktuálnom dni - pre bližšie informácie kliknite SEM. Škola pripravuje v najbližších dňoch možnosť prihlásenia/odhlásenia obedov stravy elektronicky cez  online aplikáciu. Bližšie informácie budú zverejnené začiatkom októbra.
 • Online bude možné sledovať aj ďalšie informácie, napr. rozvrh hodín, školské akcie, známky, domáce úlohy a pod.
 • Pre žiakov školy do 14 rokov pripravujeme autobusový zájazd na futbalové stretnutie Európskej ligy Slovan vs Wolverhampton. Zápas sa bude konať 24.10. 2019 od 19:00 hod.
 • Informácie o doprave mikrobusom:  z dôvodu neplnenia dohodnutých podmienok dodávateľom nového mikrobusu sa  ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie s dopravou žiakov. Predpokladaný termín dodania mikrobusu je 15. október.
 • Na škole prebieha zber papieru. Kontajner na papier je odstavený pred školským areálom. Budeme radi, ak prinesiete starý papier. Za získané financie môžeme kúpiť žiakom hygienické potreby alebo kancelársky papier na tlač rôznych pracovných listov. Zber bude ukončený 4. 10. 2019.
 • V mesiaci október (21. - 25. 10.) zrealizujeme projektové vyučovanie na tému „ Zdravý životný štýl“.  V tomto týždni sa budú všetky triedy na všetkých vyučovacích hodinách vzdelávať podľa témy a obsahu  „Zdravý životný štýl“ . O téme sa bude diskutovať, besedovať, vytvárať vlastné projekty. V prípade priaznivého počasia zorganizujeme pre žiakov 2. stupňa túru do okolia. 
 • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci VII. B a III. A triedy zúčastnia exkurzie do Brna.
 • Už od nepamäti je október mesiacom úcty k starším. V spolupráci s Domovom seniorov v Brusne si pripravia žiaci vystúpenie pre obyvateľov tohto zariadenia. Posedenia plánujeme aj so starými rodičmi.

 

                                                                            Mgr. Alexander Šabo

Grantový program Dôvera

Úspech našich žiakov na

GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE

Všetky informácie nájdete TU

Fotogaléria

Grantový program Dôvera

Materská škola získala a realizuje projekt:

Zdravé nôžky - pocitový chodník.

Projekt je podporený

Zdravotnou poisťovňou Dôvera

v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

 

 

OZNAM

Riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno vydáva kritériá

na overenie špeciálnych schopností, zručností

alebo nadania detí alebo žiakov športových tried.

Všetky informácie nájdete TU

1. MIESTO -  ZŠ s MŠ BRUSNO

Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ a OG

v školskom roku 2018/2019

Fotogalériu nájdete TU

Milí rodičia!

 

Tak ako minulý školský rok, tak aj v školskom roku 2018/2019 som na našej škole pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Som tu aj pre tých žiakov, ktorí majú výrazné ťažkosti s učením, takže ma môžete podľa potreby kontaktovať a navštíviť. Moje konzultačné hodiny sa nezmenili. Všetky potrebné informácie nájdete v záložke špeciálny pedagóg.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

 

                                                     Mgr. Miroslava Majerčíková

                                                     školská špeciálna pedagogička

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Všetky informácie nájdete TU

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Všetky informácie nájdete TU

BOLI SME

VO VEĽKEJ BRITÁNII

LONDÝN, OXFORD ...

Všetky informácie nájdete TU

Fotogaléria

Ďakujeme

pánovi Stanislavovi Vrzalovi

za úpravu detského pieskoviska

v areáli ZŠ s MŠ Brusno.

Pieskovisko je hygienicky certifikované.

BIELA PASTELKA

POMÔŽTE S BIELOU PASTELKOU NEVIDIACIM

Na Slovensku žijú stovky ľudí, ktorí stratili zrak. Ich situácia nie je jednoduchá, pretože v ceste im stojí množstvo bariér – psychická záťaž, náročný prístup k informáciám, problém zamestnať sa, neprístupnosť prostredia. Váš príspevok do verejnej zbierky Biela pastelka posunie nevidiacich bližšie k ich každodenným víťazstvám nad týmito bariérami. Aj vďaka vášmu príspevku budeme môcť nevidiacim a slabozrakým pomáhať výučbou Braillovho písma, nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami či počítačom s hlasovým výstupom, nácvikom sebaobslužných činností, špecializovaným sociálnym poradenstvom a ďalšími službami.

Ak chcete pomôcť, kliknite TU

Biela pastelka - rozhlasový spot - kliknite TU

V rámci projektu "INKLÚZIOU PRE LEPŠIU ŠKOLU",

na našej základnej škole od decembra 2017 pôsobí

špeciálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

a sociálny pedagóg - všetky informácie nájdete TU

Testovali sme aj my - viac info nájdete TU

Naša škola bola vybratá

do pilotného testovania pohybových predpokladov

žiakov 1. ročníka základných škôl.

Sme jednou z troch vybraných škôl

v našom kraji

a z 25 vybraných ZŠ z celého Slovenska.

Termín: 12. 10. 2017 - ZŠ s MŠ Brusno

 

Informácia pre rodičov (aj deti) - voš detská

Všetko nájdete TU:

Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej

Povinnosti rodičov

Hedrin - účinný proti všiam

Termíny školských prázdnin
v školskom roku 2019/2020
 
          Jesenné              30. 10. – 31. 10. 2019
          Vianočné            23. 12. 2019 – 7. 1. 2020
          Polročné             3. 2. 2020
          Jarné                   24. 2. – 28. 2. 2020
          Veľkonočné        9. 4. – 14. 4. 2020
          Letné                   1. 7. – 31. 8. 2020

Prostredníctvom projektu

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

sme získali hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne.

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Využívanie interaktívnej tabule skvalitní

 výchovno - vzdelávací proces.

Fotogalériu nájdete TU

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU