Špeciálny pedagóg

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Miroslava Majerčíková

Konzultačné hodiny:     

Štvrtok:     13,00 - 15,00 hod.

(prípadne podľa potreby po telefonickom - tel. 0904 577 470, alebo osobnom dohovore je špeciálna pedagogička k dispozícii v čase od 15,00 - 17,00 hod.) 

Miesto:     Budova I. stupňa (žltá budova)

e-mail:      mirmaj006@gmail.com

 

Materiály na stiahnutie:

 

Rečové predpoklady pre úspešné čítanie

 

Pre mladšie ročníky a predškolákov:

 • rozvíjanie grafomotorických zručností a písania

https://materialparamaestros.com/cuadernillo-de-grafomotricidad/

 • Pre rozvíjanie reči

 https://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/logopedicke-cvicenia/

 

Pre žiakov 1. stupňa ZŠ:

Pre žiakov nižších ročníkov 2. stupňa odporúčam materiál na stránke:  https://www.komposyt.sk/

Ten je síce určený viac pre odborníkov ale obsahuje pracovné listy. Tento materiál viem poskytnúť emailom  v pdf formáte, ak ma o to požiadate.


Pracujem v ZŠ Busno ako školský špeciálny pedagóg. Moja práca je zameraná, predovšetkým, na priamu prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o individuálnu prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia/, s poruchami koncentrácie pozornosti, hyperaktivitou a s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 Som tu tiež pre rodičov, pedagógov a pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu, či usmernenie pri riešení svojho problému.

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

Práca so žiakmi

 • Poskytovanie servisu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne a jeho špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.
 • Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje s deťmi na základe aktuálnej potreby - písanie testov a diktátov, rozhovor, riešenie problémov a pod.
 • Súčasťou náplne je aj práca so žiakmi prvého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
 • Depistáž detí s problémami v učení a orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov.
 • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Spolupráca s vyučujúcimi

 • Metodické usmernenia učiteľov, ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Spolupráca pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a individuálnych vzdelávacích plánov.
 • Priebežné konzultácie s vyučujúcimi o napredovaní žiaka  v učebnom procese. Pomoc učiteľom modifikovať a následne hodnotiť testové úlohy a diktáty.
 • Poskytovanie materiálov na zefektívnenie práce a rozvoj konkrétnych  zručností detí.
 • Počas školského roka informuje vyučujúcich o deťoch so ŠVVP,  poskytuje im všeobecné pokyny na prácu s deťmi s nimi i pokyny viažuce sa k jednotlivým deťom.
 • Školský špeciálny pedagóg pomáha učiteľovi riešiť  problémy žiakov so ŠVVP, ktoré sa objavili vo výchovno-vzdelávacom procese a narušili priebeh vyučovacej hodiny.

  Spolupráca s rodičmi

 • Individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri prekonávaní jeho špecifických problémov.
 • Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.      

Spolupráca s odbornými zamestnancami a so špecializovanými zariadeniami

 • Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje so sociálnym pedagógom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa a odbornými poradenskými zariadeniami (Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Brusne ).

     Čo môžem pre Vás ako školský špeciálny pedagóg urobiť?

 • Prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa.
 • Zrealizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku a v prípade potreby sprostredkovať odborné vyšetrenie v poradenskom zariadení.
 • Navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania.
 • Poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole.
 • Poskytnúť reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

 


Leták - špeciálny pedagóg - nájdete TU