Výchovné poradenstvo

 

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Daniela Pikulová

ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622, 976 62 Brusno

e-mail: dpikulova@gmail.com

telefón: 0911 380 646 /zborovňa 2. stupeň/

konzultačné hodiny: pondelok 10:00 – 12:00, utorok 11:00 – 12:00

Konzultáciu Vás poprosím  vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom, alebo cez edupage z dôvodu možných iných aktivít, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venujem. Ak Vám nevyhovujú uvedené konzultačné hodiny, je možné dohodnúť si termín aj mimo nich.

 

Základné informácie:

Činnosť výchovného poradcu možno zhrnúť do troch hlavných oblastí:

 1. Oblasť starostlivosti o osobnostný vývin žiaka;
 2.  Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, preventívne aktivity;
 3. Profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.

 

Dôležité informácie pre rodičov a žiakov 9. ročníka

 Pomoc pri profesijnej orientácii žiakov

Na konci školského roka vo 8. ročníku žiaci vyplnili predbežný záujem o štúdiu na SŠ. Informácie sme odoslali do Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici.

V 9. ročníku v priebehu septembra – októbra monitorujeme   opätovne záujem žiakov na SŠ. Na škole bude v tomto období prebiehať kariérne poradenstvo v spolupráci s CPP z Banskej Bystrice.

Rodičia spolu so žiakmi môžu navštíviť DOD – Deň otvorených dverí na príslušnej škole. Je potrebné pravidelne sledovať www stránky škôl, o ktoré má dieťa záujem. Na nich sa uvádzajú termíny DOD a tiež je možnosť virtuálnej prehliadky školy. Niektoré školy žiaci, ak to bude možné navštívia priamo s výchovnou poradkyňou. Našu školu tiež  navštevujú zástupcovia okolitých SŠ informovať o študijných odboroch a aktivitách školy.

Ďalšie informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

www.stredneskoly.sk  SŠ podľa krajov,  študijné odbory, kontakty, adresy

www.povolania.eu   dotazník záujmov, zručností, psychologické testy...

www.istp.sk  sprievodca trhom práce

www.komposyT.sk zdroje informácií, poradenské hry

www.potrebyovp.sk  mapa zamestnaní, duálne vzdelávanie

www.dualnysytem.sk  info o duálnom vzdelávaní, zoznam škôl a odborov v systéme DV

www.sustavapovolani.sk  info o zamestnaniach

www.riasec.sk možnosť urobiť si test osobnosti pre voľbu povolania

Prihlášku na SŠ vypĺňa zákonný zástupca  s presne stanovenou formou elektronicky cez edupage,  ktorá  obsahuje:

 

 • osobné údaje žiaka,
 • kontaktné údaje zákonných zástupcov,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • výsledky dosiahnuté na základnej škole /koncoročné vysvedčenia 6., 7., 8. ročník a polročné vysvedčenie z 9. Ročníka/
 • výsledky súťaží,
 • údaje o strednej škole, na ktorú sa žiak hlási.

 

Termín na podanie prihlášky – marec

 

Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ

Podľa § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

 

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok na stredné školy na školský rok 2024/2025 – gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá:

1. termín:

Odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

29. 4. 2024

v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. 4. 2024  a  26. 4. 2024

Odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

2. 5. 2024

v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2024

2. termín:

odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

9. 5. 2024

prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023  a 13. 5. 2024

odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

6. 5. 2024

prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. 5. 2024

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Stredné športové školy

 

 Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

Prehľad termínov na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania na stredných športových školách:

 1. overenie športového nadania

25. 3. až 19. 4.  2024 pre všetky druhy športov

 1. overenie zdravotnej spôsobilosti
 1. termín – 29. 4. 2024 v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 30. 4. 2024 a 26. 4. 2024
 2. termín – 9. 5. 2024 v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024

 

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.