Výchovné poradenstvo

 

Výchovná poradkyňa - Mgr. Anna Uhríková

 

Výchovné poradenstvo

––––––––––––––––––––

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622/24, 97662 Brusno

 

Konzultačný deň výchovného poradcu je utorok od 13.00 hod. do 15.00 hodiny

V prípade potreby individuálne na požiadanie.

 

Kontakt na výchovného poradcu: 0915832567, anna.uhrikova2@gmail.com

 

Plán činnosti:

 

1. Osobnostný vývin žiaka

 

2. Profesijná orientácia

 

 1. Úlohy výchovného poradcu pri monitorovaní osobnostného vývinu žiaka:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov v jednotlivých triedach

 

- problematika zaškolenia žiakov 1. a 5. ročníka, adaptácia žiakov

s odloženou školskou dochádzkou, žiakov opakujúcich ročník

 

- monitor žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov po úrazoch,

problémami rodinného prostredia, telesne a zdravotne postihnutých,

pri chronických chorobách

 

- riešenie osobnostných a osobných problémov žiaka

 

- spolupráca s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi jednotlivých predmetov,

s vedením školy a učiteľkami materskej školy

 

- spolupráca s rodičmi             

 

- monitor talentovaných žiakov

 

- sprostredkúvanie servisných služieb škole s poradenskými zariadeniami,

psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, úradmi

 

- poskytovanie informácií o štúdiu na strednom stupni vzdelania,

druhy škôl, odborov

 

- prevencia a ochrana žiakov pred negatívnymi vplyvmi všetkého druhu,

sociálno - patologické javy

 

- riešenie porušenia školského poriadku v spolupráci s výchovnou komisiou,

rodičmi, vedením školy, triednymi učiteľmi

 

- spracovávať, predkladať a archivovať materiály

 

- dokumentácia integrovaných žiakov, spolupráca so špeciálnym pedagógom

a sociálnou pedagogičkou / klíma triedy, práca s asistentom učiteľa/

 

- spolupráca s CPPPaP v Banskej Bystrici, kontakt na psychológa p. Volčka

 

 

2. Hlavné úlohy profesijnej orientácie

–––––––––––––––––––––––––––––––––

 

- sledovanie profesijnej orientácie žiakov od 6. ročníka

 

- evidencia žiakov 8. – 9. ročníka, program PROFORIENT

 

- usmerňovanie žiakov pri voľbe škôl

 

- uskutočniť informatívne rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

 

- poskytovanie informačných materiálov

 

- spracovanie, kompletizácia a distribúcia  prihlášok na stredné školy

 

- pravidelné inštalácie programu Proforient, databáza, číselníky škôl, export údajov na ŠVS B.Bystrica

 

- sprostredkúvanie informácií z pracovných porád, školení a seminárov/ pracovné porady/

 

- konzultácie s rodičmi, so žiakmi

 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri spracovaní hodnotení žiakov na prihlášky /súťaže, olympiády.../

 

- spolupráca s Radou školy pri ZŠ, podnety na spoluprácu

 

 

Harmonogram práce výchovného poradcu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                   - monitoring žiakov 1. a 5. ročníka, adaptácia žiakov

                      v školskom prostredí,          

                      prechod na nový stupeň vzdelávania

                   - konzultácie s triednymi učiteľmi

                   - evidencia problémových žiakov

                   - spracovanie dotazníka výchovného poradcu, evidenčný list VP

 

                   - informácie o možnostiach štúdia po skončení základnej školy,

                      profil žiaka

                   - skupinové a individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi

                   - starostlivosť o integrovaných žiakov, pohovory

                   - sprostredkovanie informácií z pracovných porád

       - kompletizácia zberu  záujmu o štúdium na stredné školy,

                      podľa harmonogramu činnosti , aktualizácia zberu

 

                   - konzultačné dni na stredných školách, dni otvorených dverí

                      Burza povolaní, svet práce, duálne vzdelávanie

                   - rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

                   - webové stránky stredných škôl, informácie o možnostiach štúdia

                      kritériá prijímacích pohovorov

                   - Burza povolaní, sprostredkovanie informácií pre rodičov

                   - konzultácie

 

                   - spracovanie požiadaviek na psychologické a špeciálno-pedagogické

                     vyšetrenie

                   - konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovno-vzdelávacích problémoch

                   - monitorovanie talentovaných žiakov

                   - aktualizácia zberu, konzultácie so Školským výpočtovým strediskom

                   - dotazník o šikanovaní na škole, spolupráca s koordinátorom prevencie

                           / spolupráca so sociálnou pedagogičkou/

 

                   - získavanie a sprostredkovanie odborných informácií pre žiakov,

                     rodičov a učiteľov

                   - skupinové a individuálne konzultácie so žiakmi

                   - vlastné odborné štúdium

                   - konzultácie s pedagogickými zamestnancami a vedením školy

                   - kompletizácia prihlášok na talentové skúšky

                   - zintenzívnenie podávania informácií o možnostiach štúdia,

                     zmeny v data báze

                   - zápis polročných známok z vysvedčenia  do prihlášok

 

                   - odoslanie prihlášok žiakov s talentovými skúškami

                   - zápis žiakov do 1. ročníka / predbežné zmapovanie, odklady

                      šk. dochádzky, konzultácie s učiteľkami materskej školy/

                   - osobnostné problémy dospievania, toxikománia, záškoláctvo,

                      sexuálne deviácie, prevencia šikanovania a negatívnych javov

                      v správaní / spolupráca s rodičmi, odborníkmi/ 

                   - spolupráca s diagnostickými a poradenskými zariadeniami

                

                   - vyhodnotenie zberu prihlášok, kompletizácia informácií

                   - oboznámenie žiakov s kritériami prijatia na stredné školy

                   - webové stránky stredných škôl

                   - riešenie problémov a ťažkostí integrovaných žiakov

                   - konzultácie s asistentami učiteľa o vzdelávaní týchto žiakov

                   - spolupráca s koordinátormi na škole pri organizovaní podujatí

                     a aktivít

 

                  - export a distribúcia prihlášok na stredné školy

                  - spracovanie databázy žiakov 8. ročníka, zber údajov

                  - prevencia kriminality a zneužívanie omamných látok - beseda

                     spolupráca s koordinátorom drogovej prevencie

                  - vzdelávacie ťažkosti žiakov, prevencia zlyhania, odvolacie konanie

 

                  - sprostredkovanie termínov prijímacieho konania

                  - kompletizácia rozhodnutí zo stredných škôl

                  - usmerňovanie neprijatých žiakov

                  - konzultácie pri odvolacích konaniach

                  - oboznámenie s 2. termínom prijímacieho konania

 

                 - zber informácií žiakov 8. ročníkov na prihlášky

                 - kompletizácia  prvotného záujmu

                 - distribúcia zberu na Školské výpočtové stredisko – export údajov

                 - spracovanie prehľadu o umiestnení žiakov  9. ročníkov na stredné

                        školy

                 - 2. kolo prijímacieho konania

                 - správa o činnosti VP

 

                                                                              spracovala vých. poradkyňa

                                                                              Mgr. Anna Uhríková