Olympiáda - Anglický jazyk

13.11.2019 09:42

Olympiáda v anglickom jazyku.

 

Minulý týždeň  sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a síce kategória 1A /4. – 7. ročník/ a kategória 1B /8. – 9. ročník/. Olympiáda má dve časti a to písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu  je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni – počúvanie a čítanie s porozumením, používanie jazyka: slovná zásoba a gramatika. Cieľom ústnej časti vo forme dvoch úloh (monológu a dialógu) je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.

 

V kategórii 1A súťažilo 17 žiakov. Úspešným riešiteľom bola však len jedna žiačka a to Eliška Kočalková zo VII. A triedy, ktorá získala 1. miesto.

 

V kategórii 1B súťažilo 10 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli 3 žiačky z VIII. A triedy s nasledovným umiestnením:

  1. miesto – Lea Sládeková   
  2. miesto – Martina Gondová
  3. miesto – Nina Mária Máliková

 

Žiačky Eliška Kočalková a Lea Sládeková postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 15.1. 2020 v B. Bystrici.

 

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť. Dievčatám držíme palce!

                                                                                                           

 

                                                                                                       J. Koberová /vyučujúca ANJ/