Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno

Školská 622, 976 62  Brusno

www.zsbrusno.sk

scppbrusno@gmail.com

0948 778 019

Poverená riadením centra: Mgr. Barbora Bírešová, PhD.

Telefonický kontakt: 0902 138 949

 

Základné informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov

 

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadmerne nadaným.

 

Do Vášho školského zariadenia prichádzame predovšetkým s úmyslom zvýšiť jeho kredit, úroveň a poskytnúť Vám a Vašim deťom nadštandardné služby.

 

Kľúčovým prvkom špeciálno-pedagogickej intervencie, a teda aj činnosti nášho centra je PREVENCIA. Z toho dôvodu kladieme veľký dôraz na včasnú diagnostiku. Zastávame názor, že lepšie je overiť si správnosť vývinu Vášho dieťatka vopred, dospieť ku kladnému výsledku a tešiť sa z jeho napredovania, ako prevenciu zanedbať a pri vzniku ťažkostí sa ich snažiť riešiť neskoro. Malý oheň sa zahasí rýchlejšie a jednoduchšie ako požiar veľkých rozmerov.

 

Poskytujeme psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú starostlivosť prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov, ale aj klientom mimo tejto vekovej kategórie.

Zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež odporúčame  spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník a pod.)

 

Naše súkromné centrum poskytuje komplexnú logopedickú, psychologickú a špeciálno – pedagogickú starostlivosť v zastúpení našich odborníkov:

 

Náš pracovný tím:

Mgr. Barbora Bírešová, PhD. – poverená vedením centra, psychológ

Mgr. Renáta Kubíková – psychológ

Mgr. Blanka Kolenová – klinický logopéd

Mgr. Zuzana Moškurjaková – klinický logopéd

Mgr. Beata Jacková – špeciálny pedagóg

Mgr. Mária Belišová - špeciálny pedagóg

 

Sme mladé, dynamicky sa rozvíjajúce centrum, ktoré bude svoje služby modifikovať, dopĺňať na základe potrieb a požiadaviek Vás a Vašich detí. Za našu najväčšiu devízu považujeme flexibilitu našich odborníkov. Vy totiž nemusíte s Vaším dieťaťom nikam cestovať a vyhľadávať nás, my prídeme za Vami a služby Vám poskytneme priamo v pohodlí priestorov Vašej školy po dohode s Vašou pani riaditeľkou ( po telefonickom dohovore vo vzájomne vyhovujúcom čase). Samozrejme, ste v každom čase vítaní aj v priestoroch nášho centra, ktoré vzniklo pri Základnej škole s materskou školou Brusno v obci Brusno.

 

Všetky naše doteraz poskytované štandardné služby sú poskytované ZDARMA.

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno

Školská 622/24, 976 62 Brusno

 

Dokumenty na stiahnutie – tlačivá potrebné k prihláseniu Vášho dieťaťa do nášho centra:

scšpp info súhlas 2017
scšpp rozhodnutie 2017
Žiadosť o prijatie 2017 SCSPP Brusno

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016