Školský parlament

 

OTÁZKY PRE ...

pána riaditeľa, pani zástupkyňu, pána učiteľa..., pre...

Ak sa chceš NIEČO opýtať, napíš svoju otázku a vhoď do obalu.

Budeme sa snažiť odpovedať ti ak napíšeš meno a triedu...

 

Predseda školského parlamentu v školskom roku 2015/2016

Emma Šelestová  VII. B

Podpredseda školského parlamentu v školskom roku 2015/2016

Andrej Čillík VIII. B

 

Zasadnutia školského parlamentu sú každý posledný štvrtok

v mesiaci  v VII.B triede o 10.00 hodine.

Zasadnutie školského parlamentu bude 26. novembra v počítačovej učebni.

Mimoriadne zasadnutie možno zvolať, ak o to požiada tretina jeho členov.

 

Členovia školského parlamentu

Stanovy školského parlamentu

 

 

Naše aktivity:

 

Zbierame plastové vrchnáčiky - pomáhame deťom v detskom  domove:

Každá trieda zbiera vrchnáčiky z plastových fliaš v triedach do škatuľky,

1 krát mesačne ich zozbiera Alex Mistrík zo VII.A triedy.

 

Biela pastelka:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ĎAKUJE Základnej škole s MŠ Brusno

za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Počas hlavného zbierkového dňa 25. septembra 2015 sme vyzbierali 109,06 €.

 

Školský parlament

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Brusne.

Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci zvolení v triednych kolektívoch 5.- 9. ročníka na jeden rok.

Ak si člen parlamentu neplní svoje povinnosti, t. j. nezúčastňuje sa na zasadnutiach, neprenáša informácie, hrubo poruší školský poriadok, ....  môže  si triedny kolektív zvoliť nového zástupcu pod vedením triedneho pána učiteľa.

Na zasadnutie  žiackeho parlamentu, ktoré  vedie pedagogický pracovník zodpovedný za spoluprácu so žiakmi – Mgr. Anna Vaníková spolu so zvoleným  predsedom školského parlamentu  sa pozýva zástupca vedenia školy  a podľa potreby výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo iný pedagogický pracovník, ktorého žiacky parlament pozve.

 

Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:

- právo podávať návrhy na kúpu učebných pomôcok

- právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy a tak aktívne pomáhať pri estetizácii prostredia

- právo podávať návrhy na zmenu, či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy

- právo požiadať vyučujúceho o opätovný výklad učiva

- právo vysloviť vhodným spôsobom vlastný názor na hodnotenie výkonu žiaka

- právo dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní

- povinnosť oznámiť triednemu pánovi učiteľovi nedostatky v jednotlivých triedach

- podávať návrhy  na šetrenie elektrickou energiou a vodou

- podávať návrhy na ozdravenie školy a na jej zdravé životné prostredie

- organizovať a spolupôsobiť pri rôznych akciách , súťažiach, zberoch a podobne

- právo informovať o svojej činnosti prostredníctvom vývesnej tabule vo vestibule školy, oznamov v triedach, alebo cez školský rozhlas