Dôležité informácie pre stravníkov

 

Základná škola s materskou školou Brusno, 

Školská 622/24,  976 62   Brusno

 Školská jedáleň při ZŠ s MŠ Brusno

 

Dôležité informácie pre stravníkov

 

Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. Získali sme certifikát Zdravá mliečna jedáleň za spoluprácu s firmou Danone – Školská mliečna liga.

Zapojený sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia ,,Školské ovocie“ dotované EÚ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 a ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

deti MŠ – desiata, obed, olovrant

žiakov I.stupňa   - obed

žiakov II.stupňa  - obed

žiakov II.stupňa - športové triedy - obed

dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ s MŠ

obed - cudzí stravníci  

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

 

Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne

 

1. Úhrada stravného

Strava sa uhrádza :    -  poštovou poukážkou

                                -  prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu  

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné v zmyle Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo potravinového účtu ŠJ je : 1640052954 / 0200

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: mmrr /kde mm je mesiac a rr rok za ktoré sa platba uhrádza/ 

2.Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Brusno č. 86/2013 zo dňa 29. 01. 2013 a ktorým obecné zastupiteľstvo obce Brusno zrušuje všeobecné záväzné nariadenie obce č. 61/2008  z 31.8.2008, č. 64//2009 z 17.8.2009, č. 74/2011 z 27.9.2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

https://www.brusno.sk/index=web.html

30. 1. 2013
Obecný úrad Brusno: Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno č. 86/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

Stravníci od 2 do 6 rokov: desiata -  0,28 €

                                          obed -     0,68 €

                                          olovrant - 0,23 €

                                          spolu  -   1,19 €  

 Stravníci od 6 do 11 rokov : obed - 1,01 €

 Stravníci od 11 do 15 rokov : obed - 1,09 €

Stravníci od 11 do 15 rokov – športové triedy : obed - 1,29 €

 Dospelí stravníci : obed - 1,19 €

Od 01. 02. 2013 sa na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vyberá paušálna réžia na mesiac vo výške 2,- € na jedného stravníka, ktorá je pripočítaná k vyúčtovaniu stravy za daný mesiac.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza  bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu 1640052954/0200  vedený vo VUB  a.s. pobočka Banská Bystrica, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

 3.Výdaj obedov

Výdaj stravy v školskej jedálni:

 

     HODINY pre výdaj stravy pre deti MŠ a žiakov ZŠ

 

DESIATA pre MŠ

 

Od     8,30 hod.

 

Do     9,00 hod.

 

OBED  pre MŠ

 

Od   11,15 hod.

 

Do   11,45 hod.

 

OBED pre ZŠ a dospelí

 

Od   11,50 hod.

 

Do   13,30 hod.

 

OLOVRANT pre MŠ

 

Od   14,15 hod.

 

Do   14,40 hod.

 

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

 

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

 4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie: osobne alebo telefonicky   048/4194 507

                                                                   0910 690 925

Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 13.30 hod a to:

  • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
  • telefonicky na čísle 048/4194 507, 048/4194 462, 0910 690 925
  • zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ (tam sa stravník zapíše, na ktorý deň sa chce odhlásiť)

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.30 hod. do 13.00 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený. Preplatky sa odpočítavajú dva mesiace pozadu.

 

 5. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

 6. Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a prítomných pedagógov.  

6.)   Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky, príbory.
7.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)  Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.

10.)  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
11.)  Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

 

7. Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ: Andrea Paučová

Hlavná kuchárka: Daniela Klinčíková

Kuchárky: Martina Ridzoňová, Petra Živická, Daniela Hlinková 

Jedálny lístok je k nahliadnutiu na internetovej stránke školy: www.zsbrusno.sk

 

Viac tu: https://www.zsbrusno.sk/skolska-jedalen/dolezite-informacie-pre-stravnikov/

 

 V Brusne    01. 09. 2017                                Andrea Paučová v.r., vedúca ŠJ