Dôležité informácie pre stravníkov

 

Základná škola s materskou školou Brusno, 

Školská 622/24,  976 62   Brusno

 Školská jedáleň při ZŠ s MŠ Brusno

 

 

Dôležité informácie pre stravníkov

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

 

1. Zápisný lístok – prihláška na stravovanie

 

Podľa novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý záujemca o stravovanie s nárokom na dotáciu a aj dieťa MŠ od 2 do 5 rokov – bez nároku na dotáciu:

- doručí do kancelárie ŠJ, prípadne odovzdá triednemu učiteľovi, vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný Zápisný lístok STRAVNÍKA – záväzná prihláška na stravovanie .

 

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

deti MŠ – desiata, obed, olovrant

žiakov I. stupňa    - obed

žiakov II. stupňa  - obed

žiakov II. stupňa – športové triedy - obed

dospelí stravníci - zamestnanci ZŠ s MŠ – obed

cudzí stravníci - obed  

 

Stravník je povinný vyplniť ,,Zápisný lístok stravníka - záväzná prihláška na stravovanie“ a podpísaný rodičom odovzdať do školskej jedálne, až potom sa môže stravovať.

 

2. Výška stravného

 

Výška stravného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Brusno č. 4/2019 zo dňa 08. 08. 2019 s účinnosťou od 01. 09. 2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy  a školského zariadenia /ďalej ,,VZN“/ a v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Stravný lístok celkom

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

stravník MŠ (2-5 rokov)

0,38

0,90

0,26

1,54

0,-

1,54

stravník MŠ (2-5 rokov) - hmotná núdza

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

0,34

stravník MŠ (5 -6 rokov) - predškolák

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

0,34

stravník ZŠ - I. stupeň

 

1,21

 

1,21

1,20

0,01

stravník ZŠ - II. stupeň

 

1,30

 

1,30

1,20

0,10

stravník ZŠ - II. stupeň-športové triedy

 

1,56

 

1,56

1,20

0,36

Dospelí stravníci :   cena obeda      –       2,95 €

 

 z toho hradí zamestnanec   1,00 €

                        zamestnávateľ SF    0,19 €

                       zamestnávateľ réžia  1,76 €

 

Od 01. 09. 2019 sa na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vyberá paušálna réžia na mesiac vo výške 4,- € na jedného stravníka, ktorá je pripočítaná k vyúčtovaniu stravy za daný mesiac, stravník s dotáciou uhrádza podľa platného VZN.

 

3. Úhrada stravného

 

Spôsob úhrady stravných poplatkov :    -     poštová poukážka

                                                               -      internetbanking  

 

  • Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954.
  • Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia na stravu uhrádza príspevok na stravovanierežijný poplatok za obdobie september – december najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a za obdobie január – jún do 31. januára príslušného kalendárneho roka na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954.
  • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole/škôlke a odoberie prihlásený obed.
  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 13:30 hod osobne alebo telefonicky na tel. č. 048/4194507 alebo 0910 690 925 príp. SMS správou, deti MŠ do zošita (ktorý je umiestnený na stolíku v MŠ). V pondelok a prvý deň vyučovania po prázdninách je možné odhlásiť sa do 8:00 hod. ráno.
  • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť stravný lístok v plnej výške a to k poslednému dňu vyučovania pred začiatkom vianočných prázdnin za obdobie september – december príslušného kal. roka a najneskôr k poslednému dňu vyučovania pred začiatkom letných prázdnin za obdobie január – jún prísl. kal. roka podľa predpisu vedúcej ŠJ.
  • Ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neuhradí včas všetky stravné poplatky, stravníkovi nebude môcť byť poskytnutá strava.

 

 4.Výdaj obedov

Výdaj stravy v školskej jedálni:

 

     HODINY pre výdaj stravy pre deti MŠ a žiakov ZŠ

 

DESIATA pre MŠ

 

Od     8,30 hod.

 

Do     9,00 hod.

 

OBED  pre MŠ

 

Od   11,15 hod.

 

Do   11,45 hod.

 

OBED pre ZŠ a dospelí

 

Od   11,50 hod.

 

Do   13,30 hod.

 

OLOVRANT pre MŠ

 

Od   14,15 hod.

 

Do   14,40 hod.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

 

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

5. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie: osobne alebo telefonicky   048/4194 507

                                                                       0910 690 925

 

Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 13:30 hod. a to:

  • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
  • telefonicky na čísle 048/4194 507, 0910 690 925
  • zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ (tam sa stravník zapíše, na ktorý deň sa chce odhlásiť)

V prípade akejkoľvek neprítomnosti v škole je rodič povinný svoje dieťa odhlásiť a to deň vopred najneskôr do 13:30 hod. V opačnom prípade nemá nárok na dotáciu a uhrádza plnú výšku stravného. Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

V § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov znie:

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania). Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude. Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

 

 6. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

 7. Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 

1.)  Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)  Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)  Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)  V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)  Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a prítomných 

      pedagógov.
6.)  Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe   

      odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky, príbory.
7.)  Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si   

      prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)  Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.
10.) Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť

       pedagogickému dozoru.
11.) Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie          

      môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.  

 

8. Jedálny lístok

Jedálny lístok je k nahliadnutiu na internetovej stránke školy: www.zsbrusno.sk

 

 V Brusne    02. 09. 2019

 Andrea Paučová v.r., vedúca ŠJ                               Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ školy