Športové triedy

 
 

Stravovanie žiakov športových tried a žiakov so športovou prípravou:

 

Pre stravníkov - žiakov športových tried a žiakov so športovou prípravou je od 1. 9. 2019 stanovená výška jedného obeda na sumu 1,56 €, ktorá je pri splnení podmienok poskytovania dotácie ponížená o sumu 1,20 €. Doplatok rodiča je 0,36 € za jeden obed /určuje VZN obce Brusno č. 4/2019/.

Zvýšenou sumou sa uhrádza 20% strava naviac, t. j. žiakovi je podaná o 20% väčšia porcia hlavného jedla a prílohy alebo prídavok vo forme ovocia, zeleniny, pripadne doplnky výživy (cereálne výrobky, tvaroh a tvarohové výrobky, tvarohové múčniky, mliečne pudingy a krémy), ako ostatným žiakom a to s ohľadom na výšku finančného limitu na potraviny na jedno jedlo. 

Pri zabezpečovaní stravovania žiakov športových tried a športových škôl  sa postupuje podľa OVD pre žiakov športových škôl a tried (Vestník MZ SR č. 35, HMD/5238/16209/2011), ktoré sú uvedené v tabuľke č.1 a č.2, sú spracované pre tri športové kategórie:

-  v I. kategórii E sú uvedené hodnoty pre športy s nižším výdajom energie, ako sú napr. atletika /chôdza, behy/, basketbal, bežecké lyžovanie, cyklistika, triatlon, futbal, hádzaná, hokej, plávanie, volejbal, zápasenie a džudo.

-  pri využití navýšených finančných pásiem, normovať zvýšenú hmotnosť hlavných jedál v MSN (materiálno spotrebné normy) o 20% s odporúčanou štruktúrou potreby bielkovín živočíšnych  60 - 50% a rastlinných 40 - 45%, okrem kategórie tanečné športy.