Školský parlament

  Základná škola s materskou školou B R U S N O

školský rok 2019 / 2020

 

Na našej ZŠ v Brusne už veľa ,, volebných´´ období pracujú žiaci v školskom parlamente. Žiacky parlament je iniciatívnym orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy   a vzdelávania. Členmi parlamentu sú žiaci zvolení v triednych kolektívoch 5.- 9. ročníka na jeden rok. V tomto školskom roku sú to nasledovní žiaci:

5.A- Matej Barla, Karin Mózerová

6.A- Michal Belica, Tereza Privrelová

7.A- Eliška Kočalková, Samuel Hohoš

7.B- Michaela Kánová, Jakub Baláž

8.A- Stanislava Meľová, Lillien Michelle Poldauf

8.B- Tamara Dlhošová, Dominika Dugátová

9.A- Miroslav Balco, Tadeáš Zázrivec

9.B- Samuel Strýček, Marko Ligenza

Schádzame sa každú prvú stredu v mesiaci vo 8.A triede. Naše stretnutia bývajú cez veľkú prestávku. Spoločne stretnutia žiakov vedie p.uč. Vaníková a predseda parlamentu Stanislava Meľová. Podpredsedom parlamentu je Eliška Kočalková. Na stretnutiach sa oboznámime s plánom na najbližší mesiac, s akciami a úlohami, ktoré nás čakajú. Žiaci majú možnosť navrhnúť nové akcie, vyjadriť svoje pripomienky, názory a očakávania. Na zasadnutie žiackeho parlamentu sa môže pozvať zástupca vedenia školy a podľa potreby výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo iný pedagogický pracovník, ktorého žiacky parlament pozve. V mesiaci február sme začali súťaž tried v separovaní odpadu. Každá trieda podľa svojich možností bude separovať v triede papier a plasty. Zriadime EKO- hliadku žiakov, ktorí budú kontrolovať túto úlohu. Zbierame vrchnáčiky z plastových fliaš, ktoré venujeme chorým deťom. Každý rok robíme vianočnú a valentínsku poštu. Organizujeme rôzne finančné zbierky napr. Hodina deťom, Biela pastelka a iné. Vo februári máme súťaž masiek. Veľmi aktívni sú naši žiaci v spolupráci s domovom seniorov Hronov. Na návštevu týchto ľudí, sa vždy veľmi tešíme! Prinesieme im darčeky, pesničky, básničky alebo len obyčajný úsmev a radosť.

 

 

Školský parlament

 

OTÁZKY PRE ...

pána riaditeľa, pani zástupkyňu, pána učiteľa..., pre...

Ak sa chceš NIEČO opýtať, napíš svoju otázku a vhoď do obalu.

Budeme sa snažiť odpovedať ti ak napíšeš meno a triedu...

 

Členovia školského parlamentu

Stanovy školského parlamentu

 

 

Naše aktivity:

 

 

Školský parlament

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Brusne.

Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci zvolení v triednych kolektívoch 5.- 9. ročníka na jeden rok.

Ak si člen parlamentu neplní svoje povinnosti, t. j. nezúčastňuje sa na zasadnutiach, neprenáša informácie, hrubo poruší školský poriadok, ....  môže  si triedny kolektív zvoliť nového zástupcu pod vedením triedneho pána učiteľa.

Na zasadnutie  žiackeho parlamentu, ktoré  vedie pedagogický pracovník zodpovedný za spoluprácu so žiakmi – Mgr. Anna Vaníková spolu so zvoleným  predsedom školského parlamentu  sa pozýva zástupca vedenia školy  a podľa potreby výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo iný pedagogický pracovník, ktorého žiacky parlament pozve.

 

Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:

- právo podávať návrhy na kúpu učebných pomôcok

- právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy a tak aktívne pomáhať pri estetizácii prostredia

- právo podávať návrhy na zmenu, či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy

- právo požiadať vyučujúceho o opätovný výklad učiva

- právo vysloviť vhodným spôsobom vlastný názor na hodnotenie výkonu žiaka

- právo dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní

- povinnosť oznámiť triednemu pánovi učiteľovi nedostatky v jednotlivých triedach

- podávať návrhy  na šetrenie elektrickou energiou a vodou

- podávať návrhy na ozdravenie školy a na jej zdravé životné prostredie

- organizovať a spolupôsobiť pri rôznych akciách , súťažiach, zberoch a podobne

- právo informovať o svojej činnosti prostredníctvom vývesnej tabule vo vestibule školy, oznamov v triedach, alebo cez školský rozhlas