Školský parlament

  Základná škola s materskou školou B R U S N O

školský rok 2023 / 2024

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej modernej školy 21.storočia. Školský parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno – demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácii školského ţivota a vyučovania. Cieľom školského parlamentu je naučiť ţiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov, niesť istú mieru zodpovednosti za ţivot vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a umoţniť sebarealizáciu ţiakov.
Členovia školského parlamentu na školský rok 2021 / 2022
V. A trieda Pohorelcová Lara, Šnírer Jakub
V. B trieda Tamara Kubančíková, Peter Chromek
VI. A Michaela Padúchová, Natália Grofčíková
VI. B Johanka Chromeková, Viktória Hudecová
VII. A Tobias Padúch, Natália Kurjanová
VIII. A Patrícia Spustová, Terézia Privrelová
IX. A Viktória Sláviková, Samuel Hohoš
IX. B Michaela Kánová, Jakub Baláţ
Predseda parlamentu je Tadeáš Klima VII. A trieda
Rozhovor s predsedom školského parlamentu Tadeášom Klimom.
1. Tadeáško povedz čitateľom Čipkárskych zvestí niečo o sebe
Bývam v Medzibrode. Mám 3 ďalších bratov – Matúš, Lucas, Šimon Sebastián a mladšiu sestru Noemi. Som najstarší z detí. Mám rád matematiku, rád chodím do kostola a rád staviam lego. Raz by som si chcel postaviť modelovú ţeleznicu s vláčikmi. Rád čítam a hrám na klavíri aj na organe. S krstným sa učím programovať.
2. Do ktorej triedy chodíš ?
Chodím do siedmej A triedy.
3. Čo sa ti v našej škole páči ?
Máme dobrých učiteľov, ktorí vedia veľmi vynikajúco nás naučiť veľa vedomostí.
4. Čo sa ti nepáči ?
Nepáči sa mi, ţe je veľ vecí poškodených a zastaralých. Bolo by dobré zmodernizovať triedy.
5. Čo trápi deti v roku 2021 ?
Deti trápi tak ako aj dospelých covid -19 a obmedzenia s ním spojené.
6. Aká hudba sa ti páči ?
Mám rád všetky tipy hudby aţ na ROCK a REP ( tie aţ tak nemusím ).
7. Aký je tvoj obľúbený šport a obľúbený športovec ?
Moji obľúbení športovci sú Peter Sagan a Petra Vlhová. Rád sa lyţujem, bicyklujem a plávam.
8. Čím chceš byť Tadeáško?
Ešte neviem, ale rád programujem, počítam a mám veľmi rád vláčiky.
9. Aká farba sa ti páči ?
Moja najobľúbenejšia farba je modrá.
10. Keby si mal ísť na pustý ostrov a mohol by si zobrať 7 vecí, ktoré by to boli ?
Zobral by som si čln, predpripravený dom na strome, posteľ, jedlo, pitie, oblečenie a kamarátov.
V mesiaci september 2021 školský parlament uskutočnil finančnú zbierku Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska v škole a v uliciach našej obce. Dve hliadky vyzbierali 166 eur, ktoré odoslali na uvedenú adresu. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a hlavne ţiakom VII. A triedy, ktorí túto akciu skvelo zvládli. Boli to : Veronika Dugátová, Janka Hiadlovská, Terezka Krakovská, Karin Mózerová, Zuzka Kindernajová a Tadeáš Klima.
V mesiaci október naši ţiaci navštívia Domov seniorov Hronov v Brusne pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Ţiaci pripravili pre starých ľudí darčeky a program, ale hlavne im uţ tradične prinesú úsmev, potešenie a lásku a úctu vo svojich srdiečkach.
Naši poslanci sa stretávajú veľmi radi. Nehádajú sa a vedia sa dohodnúť . Ţiaci jednotlivých tried predkladajú svoje návrhy a pripomienky.
Medzi hlavné úlohy na tento rok patrí :
- separovanie odpadu - na chodbách našej školy sú farebné tašky na odpad. Aj ţiaci našej školy chcú prispieť k ochrane našej Zeme. Separujeme odpad plasty, papier, sklo a pouţité batérie.
- zber vrchnáčikov z umelohmotných fliaš, ktorý dávame do detských domovov, alebo ľuďom, ktorí to potrebujú. Najúspešnejším zberačom sa v mesiaci september stal ţiak V. A triedy Jakub Šnírer
- dodrţiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pre školy – dodrţiavame predpisy platné pre školy podľa aktuálnej situácie
- šetrenie v škole – snaha o zodpovedné správanie našich ţiakov – šetríme vodu, elektrickú energiu, šetríme školský majetok, ktorý si váţime a správne vyuţívame
Mgr. Anna Vaníková

Naše aktivity

2023/2024
 

 

Školský parlament

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Brusne.

Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci zvolení v triednych kolektívoch 5.- 9. ročníka na jeden rok.

Ak si člen parlamentu neplní svoje povinnosti, t. j. nezúčastňuje sa na zasadnutiach, neprenáša informácie, hrubo poruší školský poriadok, ....  môže  si triedny kolektív zvoliť nového zástupcu pod vedením triedneho pána učiteľa.

Na zasadnutie  žiackeho parlamentu, ktoré  vedie pedagogický pracovník zodpovedný za spoluprácu so žiakmi – Mgr. Anna Vaníková spolu so zvoleným  predsedom školského parlamentu  sa pozýva zástupca vedenia školy  a podľa potreby výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo iný pedagogický pracovník, ktorého žiacky parlament pozve.

 

Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:

- právo podávať návrhy na kúpu učebných pomôcok

- právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy a tak aktívne pomáhať pri estetizácii prostredia

- právo podávať návrhy na zmenu, či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy

- právo požiadať vyučujúceho o opätovný výklad učiva

- právo vysloviť vhodným spôsobom vlastný názor na hodnotenie výkonu žiaka

- právo dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní

- povinnosť oznámiť triednemu pánovi učiteľovi nedostatky v jednotlivých triedach

- podávať návrhy  na šetrenie elektrickou energiou a vodou

- podávať návrhy na ozdravenie školy a na jej zdravé životné prostredie

- organizovať a spolupôsobiť pri rôznych akciách , súťažiach, zberoch a podobne

- právo informovať o svojej činnosti prostredníctvom vývesnej tabule vo vestibule školy, oznamov v triedach, alebo cez školský rozhlas