Stanovy školského parlamentu

 

Školský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

 

I.                   Všeobecné ustanovenia

Školský parlament je dobrovoľným združením detí 5. - 9.ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu.
Sídlom školského parlamentu je Základná škola s materskou školou,
976 62 Brusno 622
ŠP je poradným orgánom riaditeľa školy.

 

II.                Poslanie ŠP

Poslaním ŠP je :
- zastupovať všetkých žiakov ZŠ s MŠ Brusno v súlade s princípmi humanizmu a demokracie vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení.
- vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov.
- pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít.

 

III.             Úlohy ŠP

Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva zodpovedný učiteľ
- Mgr. Anna Vaníková :

1.     Zvolí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu.

2.     Vyhotoví protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje: dátum ustanovenia, menný zoznam členov parlamentu, program schôdze.

3.     Oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu.

4.     Činnosť parlamentu sa bude riadiť podľa toho vzorového štatútu, ktorý môže byť upravený žiackym parlamentom.

5.     Na zmene štatútu alebo jeho upravenie je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu.

 

IV.              Organizácia činnosti parlamentu

1.     Svojich zástupcov poslancov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojností a jeho činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového.

2.     Poslanci si spomedzi seba volia predsedu parlamentu a podpredsedu.

3.     Funkčné obdobie je jeden školský rok.

4.     Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

5.     Žiacky parlament sa schádza pravidelne raz mesačne, zasadnutia zvoláva predseda parlamentu.

6.     Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.

 

V.                 Práca školského parlamentu

1.     Právo podávať návrhy na kúpu, zaobstaranie učebných pomôcok.

2.     Právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy.

3.     Právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov školy.

4.     Dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní.

5.     Upozorniť na nedostatky v triedach triednemu učiteľovi.

6.     Podávať návrhy na ekologizáciu školy a jej zdravé životné prostredie.

 

Členovia ŠP sú zvolení členmi jednotlivých tried.

Stanovy nadobúdajú platnosť dňa 22.9.2010